,

GPS ติดรถบรรทุก

by

GPS รถบรรทุก

GPS ติดรถบรรทุก

รถบรรทุกทุกคัน ต้องมีการ GPS รถบรรทุก ให้ถูกกฎหมาย เพราะว่ากรมขนส่งได้ออกมาชี้แจ้งให้ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมทั้งต้องมีการรายงานการขับขี่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด เมื่อใดที่มีการขับขี่รถบรรทุกเกินความเร็วที่กำหนด ก็จะต้องมีการตรวจสอบรถบรรทุกนั้นเสมอ พร้อมทั้งต้องมีการ รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง) เพราะว่าแบตเตอรี่ส่วนใหญ่นั้น มีความจุตั้งแต่ 4ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำ บางรุ่นไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยซ้ำ หากมีการายงานต่ำกว่านี้ จะต้องโดนกรมขนส่งตรวจสอบ

GPS รถบรรทุก จะคอยรายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง) โดยจะส่งตรงข้อมูลต่างๆให้กรมขนส่งทันที รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่ เพื่อเป็นกาตรวจสอบว่าได้รับการอนุญาตให้ขับขี่รถบรรทุกอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า และมีบัตรประจำตัวหรือไม่ GPS รถบรรทุก ยังสามารถแจ้งการรายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท ได้อีกด้วย ดังนั้น ผู้ขับขี่รถบรรทุกทั้งหลายต้องระวังเป็นอย่างดี ด้วยนะครับ

การทำงานของ GPS รถบรรทุก นั้นยังมีการรายงานอีกหลายอย่าง รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ทำให้มีความผิดปกติในการเดินทาง หรือสร้างความสงสัย อาจจะโดนกรมขนส่งตรวจสอบได้เช่นกัน สุดท้าย กรมขนส่งยังต้องเข้ามาตรวจสอบ รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ อีกด้วย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุต่างในการถอดเครื่องจีพีเอสของรถบรรทุก